ALGEMENE VOORWAARDEN HET ENGELEN DAGBOEK

Artikel 1         Definities

 1. Het Engelen Dagboek, gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer 81338392, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Het Engelen Dagboek.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

Artikel 2         Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod, overeenkomsten en levering van diensten, producten en content door of namens Het Engelen Dagboek waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door Het Engelen Dagboek in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.
 4. De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3         Aanbod

 1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld. Indien geen aanvaardingstermijn in de offerte is vermeld, komt deze na 30 kalenderdagen te vervallen. Een bestelling in de webshop zal zonder voltooiing uit het winkelwagentje worden verwijderd.
 2. Afbeeldingen bij producten zijn een zo waarheidsgetrouwe mogelijke weergave van de aangeboden producten.
 3. Het Engelen Dagboek kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4         Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod heeft aanvaard en voldoet aan de gestelde voorwaarden.
 2. Het Engelen Dagboek bevestigt de aanvaarding van het aanbod door een orderbevestiging via de e-mail.
 3. Het Engelen Dagboek zorgt voor een veilige webomgeving en treft passende maatregelen voor elektronische betaling. Gegevens van de klant zullen met technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd.

Artikel 5         Tarieven en betalingen         

 1. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.
 2. De in het aanbod vermelde prijzen van de aangeboden producten zullen niet worden verhoogd gedurende de huidige overeenkomst, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderde btw tarieven, tenzij de prijzen van de producten zijn gebonden aan schommelingen op de financiële markt waar Het Engelen Dagboek geen invloed op heeft.
 3. Betalingen vinden plaats op het moment dat een aanbod is aanvaard door de klant volgens de aangegeven mogelijkheden.

Artikel 6         Informatieverstrekking

 1. Klant stelt alle informatie, waaronder verzendgegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst relevant is tijdig beschikbaar aan Het Engelen Dagboek.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Het Engelen Dagboek zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant vrijwaart Het Engelen Dagboek voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

Artikel 7         Herroepingsrecht

 1. Klant heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om de aankoop van fysieke producten te ontbinden. Het Engelen Dagboek heeft het recht de klant te vragen naar de reden van herroeping, maar klant is niet verplicht een reden op te geven.
 2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen.
 3. Het herroepingsrecht geldt niet voor diensten of digitale producten waar direct toegang voor wordt verschaft. Daarnaast zijn gepersonaliseerde producten uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 8         Verplichtingen bij herroeping

 1. Klant dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.
 2. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de klant.
 3. Het Engelen Dagboek stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de klant.
 4. Het Engelen Dagboek vergoedt de betalingen van de klant binnen 14 dagen nadat de klant de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 9         Uitoefening van herroepingsrecht

 1. Klant meldt schriftelijk via het contactformulier op de website en binnen de bedenktijd aan Het Engelen Dagboek dat zij gebruik maakt van het herroepingsrecht.
 2. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de klant het product, in originele staat en verpakking, terug.
 3. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de klant.
 4. De kosten van het terugzenden van het product komen voor rekening van de klant.

Artikel 10         Online cursus en overige digitale content

 1. Indien het aanbod wordt aanvaard en de digitale content online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de klant, die ook blijft bestaan wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content.
 2. Klant ontvangt na aankoop toegang tot de content. De content is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, is klant bij annulering gehouden de tot dan toe ter beschikking gestelde content naar rato te vergoeden.
 3. Klant ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag.
 4. Het Engelen Daboek heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden.
 5. Het Engelen Dagboek voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat klant met aankoop beoogde. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan aan de hand van de digitale content.
 6. Doordat voor het geven van de cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan Het Engelen Dagboek niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 7. Het Engelen Dagboek behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.
 8. Het Engelen Dagboek is gerechtigd de inhoud van digitale content uit te breiden, te beperken of aan te passen.
 9. Klant verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de digitale content te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De content is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren.
 10. Het is klant niet toegestaan de opgedane kennis te gebruiken om zelf een soortgelijk aanbod te creëren.
 11. 1 De tijdens de looptijd geleverde informatie blijven eigendom van Het Engelen Dagboek. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
 12. 1 Wanneer het mogelijk is Tijdens deelname aan een cursus onderling communiceren met andere klanten, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts, verklaart de klant geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Het Engelen Dagboek zonder recht te hebben op restitutie van betaalde diensten.
 13. 1 Het staat Het Engelen Dagboek te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 14. 1 Het Engelen Dagboek behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel 11       Levering en bezorging

 1. Als verzendadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Het Engelen Dagboek is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
 2. Het Engelen Dagboek is enkel gehouden te leveren in de door haar aangegeven leveringsgebieden, zijnde Nederland en België.
 3. Het Engelen Dagboek streeft ernaar geaccepteerde bestellingen inzake fysieke producten binnen 8 werkdagen te verzenden, tenzij een langere termijn is afgesproken of een product niet op voorraad is.
 4. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 4 weken heeft de klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Het Engelen Dagboek zal het bedrag dat de klant heeft betaald binnen 14 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen.

Artikel 12       Aansprakelijkheid schade

 1. Het Engelen Dagboek is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Het Engelen Dagboek is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Het Engelen Dagboek is niet aansprakelijk voor het stukgaan van het product indien hier niet-zorgvuldig mee om wordt gegaan.
 4. Het Engelen Dagboek is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het verkeerd gebruik van het product na het geven van advies.
 5. Content kan niet worden beschouwd als medische oplossing en/ of vervanging van reguliere medische psychologische zorg. Het Engelen Dagboek kan geen garanties geven omtrent de gewenste resultaten van een aankoop of in enige mate helende werking garanderen, resultaten zijn mede-afhankelijk van de inzet en handelingen van de klant en omgevingsfactoren. Klant is zelf verantwoordelijk voor zijn handelingen na de overeenkomst en het al dan niet opvolgen van advies.
 6. Het Engelen Dagboek is niet aansprakelijk voor handelingen, waaronder vertragingen, veroorzaakt door derden zoals leveranciers.
 7. In het geval dat Het Engelen Dagboek een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door Het Engelen Dagboek aan klant is gefactureerd, tenzij een wettelijke bepaling anders vereist.
  8. De klant vrijwaart Het Engelen Dagboek tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde producten.

Artikel 13       Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op het merk, de handelsnaam, ontwerpen, afbeeldingen en geleverde producten van Het Engelen Dagboek berusten bij Het Engelen Dagboek en mogen zonder toestemming niet worden gebruikt of verveelvoudigd.
 2. Het eigendom van producten wordt pas overgedragen op klant na volledige betaling.
 3. Het is klant niet toegestaan digitale content te delen met derden.
 4. Het handelen in strijd met het in dit artikel gestelde, levert een inbreuk op auteursrechten op.
 5. Bij inbreuk komt Het Engelen Dagboek een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 6. Eigendom van door Het Engelen Dagboek geleverde producten gaat over op klant wanneer de betaling volledig is voltooid.

Artikel 14       Aanbiedingen en acties

 1. Het Engelen Dagboek kan aanbiedingen en acties aanbieden. Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken, is Het Engelen Dagboek niet meer verplicht zich aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden.
 2. Aangeboden kortingen zijn enkel van toepassing wanneer de betaling binnen de gestelde termijn is voldaan. Het Engelen Dagboek bepaalt te allen tijde of de korting correct is toegepast. In geval van foutieve toepassing behoudt Het Engelen Dagboek het recht de bestelling te annuleren.

Artikel 15       Klachten en garantie

 1. Klant is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde producten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Het Engelen Dagboek.
 2. Vanaf 15 februari 2016 is het voor klanten in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het de klant vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 16       Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Het Engelen Dagboek is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Het Engelen Dagboek en betrokken derden 12 maanden.